Álomfejtés Krúdy szerint 3. rész

Szerző: Alomfejtoszotar.hu | 2017-05-03 | álom

Hirdetés
A legjobban megfejthető álmok, a hajnali álmok. Krúdy szerint a hajnali jelenségek Szent Antal kísértései.A legjobban megfejthető álmok, a hajnali álmok. Krúdy szerint a hajnali jelenségek Szent Antal kísértései. A hajnali álmok legtöbbször emberfölötti és soha el nem érhető érdekessége van. Hajnalban érezzük az életnek azt a másvilági ízét és illatát, amelyet a szürke mindennapi életben nem kóstolhatunk. Nincsen olyan ember, aki megközelítőleg is el tudná vagy el merné mondani a szerelmi álmait. Se a gyóntatónak, se az idegorvosnak.

Karfer Ida álma


Álmomban rengeteg kis termen mentem keresztül, mindegyikben kínai régiségek voltak felhalmozva, sok óriási váza, nippek és közöttük egy csúnya, de rokonszenves kínai állt. Hatalmas termetén bő selyem bugyogó, melyre fantasztikus kígyók voltak hímezve, lent, bokájánál, aranyos csat szorította le, krém selyemharisnyás lábán hegyes orrú, hímzett papucs. Krizantémos blúza krepdesin lehetett, mert mellén puhán, de biztosan mutatta mozdulatait. Arca sárga, ferde vágású szeme feketén ragyogott, kettéválasztott, simára fésült haja volt, a mozdulatai könnyedek, s úgy ment, mintha acélrugó lökte volna. Sorra mutogatott mindent.
Mire az utolsó terembe értünk, arra kért, hogy maradjak nála örökre. Lekuporodott lábamhoz, és lihegve csókolta szoknyám szegélyét. Kért, hogy csak intsek, és minden vágyam teljesül. De én nem maradtam nála, mert vonzott egy ismeretlen, de nekem drága férfi arca. A kínai sírt, de én mégis elmentem.

Az álom megfejtése


Példája a legelsőrangú leányálomnak.
Cserepek, nippek jegyzik magát a leányságot, amely mindig ki van téve az eltörésnek.
A csúf kínai (a kígyókkal) jegyzi a férfit, aki közeleg, vagy talán az álmodó felé hajlik. Ártatlan nő álma, aki selyemruhában képzeli a férfiút.
Az ismeretlen férfi jegyzi a nem lohadó szerelmi kívánságot.
- Leányálom, amelynek megfejtéséhez elég két szó: szerelmi gondolat.

Cuki-Buki álma


Álmomban egy sírkertben voltam, és láttam egy nagy ládát, amelyen két koporsó volt, mindkettő fekete. Rajtam kívül még többen voltak ott, rokonok és idegenek. Én a láda tetején vetett ágyban feküdtem, mellettem egy fekete ruhába öltözött ismeretlen férfi ült. Fel akartam kelni, de a két koporsó süllyedni kezdett. A láda szélében megkapaszkodtam és kijutottam. Két húgommal egy sáros pocsolyán keresztül gázolva akartunk hazajutni. Körülöttünk élő és döglött krokodilusok voltak. Kijutottunk a pocsolyából, s egy vasúti vágány keresztezésénél át akarva menni, ismét egy krokodilt pillantottunk meg, és mellette egy férfi állt, akinek a szeme helyén két nagy piros pont volt. Egy kórházhoz értünk, s ott ismerősökkel találkoztunk, akiket intettünk, hogy ne menjenek arra, de ők gúnyosan mosolyogtak. A Dunához értünk, mely szintén nagyon sáros volt. Egy férfi és egy nő, mindketten fekete ruhában, hátukon nagy fehér szárnyakkal, s fejükön fehér tollsapkával, csónakon nagyobb társaság ült. Nyílsebesen futottak a csónakok, hogy az egyik partnak vágódott, kettétört, de a benne lévőknek semmi bajuk nem történt. Egy úszódeszkán nagyon kicsi sárgászöld parányi csirke volt, és én mondtam, mentsék ki, mert belefullad. Ekkor sokan jöttek a Dunán, de nem csónakon, hanem a vízen lépegetve. Az egyik hölgy elvesztette az aranyláncát, amit keresni kezdtem az evezővel. Először egy kést találtam, aztán egy opálkő collier-t, egy réz nyakláncot, végre az elveszett aranyláncot, amelyen egy zsuzsu volt és annak a hölgynek az arcképe. Két jegygyűrűt is találtam, egyiket a gyűrűs ujjra, másikat a kisujjra húztam fel, és mikor hazamentem, az udvaron egy törött virágvázát találtam.

Az álom megfejtése


Elsőrendű szerelmi álom. Az álom első része csupa szerelmi jegy. Az álmoskönyv összes jegyei előfordulnak benne, amelyek a titkos szerelmi vágyra vonatkoznak. Az álmodó koporsók útján is óhajtana szerelméhez jutni.
A csirke mutat gyermeket, aki lesz.
A vízen lépegetés: a viszontagságok, megpróbáltatások jegye, amely a késhez (férfihoz) vezet.
Aranylánc mutatja a csalódást.
Az opál a szomorúságot.
A réz a mindennapi munkát.
Végül újra csalódás (egy eddig ismeretlen nő miatt. Irigység, szerelmi perpatvar).
Törött virágváza jegyzi, hogy minden megpróbáltatás mellett is szeretne eljutni az álmodó szerelmi vágyához.
Jó jegy az álomban a sáros folyó: szerencse, pénz.
A kettétört csónak, sikerült, baj nélkül átélt szerelmi kaland.

Sz. Ilonka álma


Édes jó álomfejtő! Azt álmodtam, hogy menyasszony vagyok, nagyon szép fehér ruhám, gyönyörű fátyolom van, de mégis savanyú a kedvem. Anyám folyton azt mondta, nézzem meg magam a tükörben. Én azonban egy cseppet sem tudok örülni. Egy nagyon gazdag öreg ember a vőlegényem, de én le vagyok kötve egy másiknak, aki most nincs itt, s arra gondolok, mit fog szólni ehhez. Megyünk a templomba. Nem a főoltárnál, hanem egyik mellékoltárnál van a szertartás. Nagyon sokan vannak a templomban, és mindenki engem néz. Egyszer csak nagy lárma, zűrzavar keletkezik, az emberek ordítanak valamit, a vőlegényem pedig otthagy az oltárnál, és elszalad. Látom az anyámat, a tömeg között nyugodtan beszélget egy vasúti kalauz anyjával. Egyszerre csak odajön hozzám a kalauz, és azt mondja, a vőlegényem elhagyott, ő elvesz engem. A pap össze is adott bennünket. Hazafelé az anyámmal mentem együtt.

Az álom megfejtése


Igen hiányos álom. A legfontosabb részletek kimaradtak belőle.
Menyasszonysága szerelmi csalódás.
Gazdag öregember: jegyez szegény fiatalembert.
Kis oltárnál templomban lenni: füstbe ment terv.
Nagy lárma: kis bánat.
Ismerős asszony leánynak mindig szomorú.
Hirdetés

Weisz Sári álma


11-ről 12-re virradó éjjel álmodtam: egy olyan helyiségben voltam, ahol az embereknek mindenféle eszköz állt a rendelkezésükre, hogy öngyilkosok legyenek. Én kiválasztottam egy mérgezett hegyű tűt. Egy férfi magyarázta, hogy kell a szívbe döfni. Láttam is egy nőt, aki már a szívébe döfte. Nem volt elég erőm magamba döfni a tűt, megkértem a férfit, hogy döfje ő. Erre azonban nem volt hajlandó, így hát hazavittem a tűt, hogy odahaza egy alkalmas pillanatban magamba döfjem.

Az álom megfejtése


A tű és a tőr ugyanegyet jelent: férfit.
Nő, aki vérzik: kis változás. Gyakori álom. Szerelem.

Márkus Mária álma


Kedves Krúdy úr, nem is az én, hanem egy leányismerősöm álmát küldöm be önnek megfejtésre. Ez a leányismerősöm, ki most menyasszony, azt álmodta, hogy karikagyűrűt látott az ujjamon. Rá egy hétre, mintha fiatalasszony lett volna már, s mi ketten beszélgettünk. Szemrehányást tett nekem, hogy miközben hozzám szólt, nevettem. Azt hitte, azért nevetem ki, mert ő már asszony. Értésére adtam, hogy nem őt nevettem ki, hanem csak azért nevettem, mert már én is asszony vagyok, és megneveztem a férjem - egy férfi ismerősöm nevét.

Az álom megfejtése


Rágalmazás egy leány útján, amely rágalomból perpatvar lesz.
Szemrehányást mutat bizonyos szerelmet vagy szerelmi féltékenységet.

Szöszi álma


Azt álmodtam, hogy egy vidéki főszolgabíró fia megkért, és elvitt a szüleihez. A férfinak az arca és alakja egy tényleg létező férfié. A szülei házának udvarán volt egy nagy gémes kút, melynek vize visszatükrözte arcomat. A férfi azt mondta, hogy a víztükör most úgy veszi fel a képet, hogy örökké bele fog rögzítődni. Már akkor egyedül voltam, és elkezdtem gondolkozni, töprengeni, hogy hozzá menjek-e feleségül. Nem hamarkodom-e el a dolgot, ez lesz az igazi? És ahogy elgondolkoztam, az arcom mind komolyabb lett, mind rémültebb kifejezésű, s végül szinte eltorzult. És ahogy a vízben visszatükröződött ez az eltorzult arc, ki lehetett olvasni belőle a gondolataimat. Ekkor a fiú visszajött, és kiolvasta a vízből a gondolataimat, kétkedéseimet, és szemrehányást tett érte. Aztán magához vont és megcsókolt. Ugyanezen éjjel álmodtam, hogy egy vízvezetéki csapból láttam vizet ömleni egy előtte levő kis medencébe, amilyen a szivattyús kutak előtt szokott lenni. Ahogy a víz folyt, a medencében mind magasabbra emelkedett, el akartam zárni, de csak folyt, ettől a víztől azonban a medencében lévő apadni kezdett. Végre elállt a víz, anélkül hogy a csap teljesen el lett volna zárva. Mikor pedig teljesen elzártam, akkor a víz újra megindult.

Az álom megfejtése


Elsőrendű szerelmi álom.
A víz jegyez félelmet valami ismeretlentől.
Elváltozott arc: mutat rettegést valamely dologtól, amelyek akkor következnének, ha szívünkre hallgatunk.
Kiolvasott gondolat: szerelem.
- Az álom második része még világosabban mutatja, hogy helyes nyomon járunk.
Szemrehányás: szerelem.
Szemrehányást kapni: epekedés.
A csap jegyzi a férfit, aki majd eljön, hogy bőven ömlő szavaival megvigasztalja az álmodót. (Medence.)
Gyakori álom. Érdekessége az elzárt csap, amelyből tovább ömlik a víz. Ez hűtlenség jegye.

Dr. Vass Béláné álma


Álmomban az uram menyasszonya voltam. Otthon ültem a lakásomban, amikor kopogtak, s két rokon fiatalember jött be, kikkel sétálni mentem. Útközben megáztunk s szaladni kezdtünk haza. A kapunk előtt állt a vőlegényem, kinek rokonaimat bemutattam. Még aznap levelet írtam vőlegényemnek, hogy nem mehetek hozzá, mert eljegyeztem magam az egyik rokon fiatalemberrel. Csakugyan jegygyűrűt is kaptam, de a volt vőlegényem gyűrűjét nem akartam lehúzni, s így két gyűrűt hordtam. Egy ízben szobám ablakából néztem ki a második vőlegényemmel. Előttünk nagy hegy terjedt, honnan egy csúnya cigányasszony gyerekével szaladt volna hozzánk az ablakhoz, s nagyon megszidott, hogy otthagytam első vőlegényem. A cigányoktól megijedtem, hogy elájultam. A vőlegényem kiszaladt, segítségért kiabált. Utána fekvő beteg lettem, s mindig első vőlegényemet kívántam látni. Míg végre kinyílt az ajtó, és bejött. Ekkor felébredtem.

Az álom megfejtése


Elsőrendű asszony-álom.
Megázni jegyez: betegséget. (Kicsit.)
Levelet írni szomorúság.
Jegygyűrű: rágalom.
Ablakból nézni: elmaradt vendég.
Gyerek: pletyka.
Elájulni: szerelmi vágy.
Betegnek lenni: az álmodónak jó, másnak rossz. A hűséges álmok közül való.
A két rokonnak a megjelenése: múló családi viszály.


G. Mariska álma


Egy óriási síkságon mentem, s utánam tíz lépésre egy férfi jött. Ha én siettem, ő is sietett. A földön egy kis fácskát találtam, rajta volt a gyökere is. Fölvettem, majd otthon elültettem. Ekkor az ismeretlen mellém ért, de én szaladni kezdtem. Nem messze egy folyót láttam, partján egy csónakkal. Be akartam ugrani a csónakba, de a víz úgy elkezdett hullámzani, hogy vissza kellett ugranom, nehogy vizes legyek. Az ég úgy beborult, hogy egészen sötét lett. Borzasztóan féltem. Ekkor nagyon sok ember jött a partra, s mind a haját tépte, kezét tördelte, folyton kiabáltak valamit, amit nem tudtam megérteni. Ekkor hátrafordultam, s láttam, hogy előbbi kísérőm hátam mögött áll, és gúnyosan nevet rám. Erre felébredtem.

Az álom megfejtése


Másodrendű szerelmi álom.
A gyökér és a fácska jelenti a férfit, akit (sietve) szeretne megtalálni az álmodó. Az elültetés jegyez valami fogadalmat. (Itt talán hűséget.)
Szaladni: türelmes várakozást mutat.
Jó jegy a folyó, amely változást mutat.
A csónak ismét csak férfias jegy.
Egy szerencsétlen férfié, akinek a megjelenése után betegségtől fél az álmodó. (Lárma, embertömeg.)
Hirdetés

Legújabb cikkek az Oggi.hu oldalon

10 érdekesség a világból, ami sokak számára nem ismert

10 érdekesség a világból, ami sokak számára nem ismertMár nagyon régóta kutatja az emberiség a bolygónkat, amin élünk, de még mindig vannak rejtett és felfedezetlen csodák. A Fotelutazo.hu most 10 olyan tényt gyűjtött össze, amit az iskolai tankönyvenyvekben közel sem biztos, hogy megtalálunk.

Utazás Portugáliában - Faro, Sintra, Lisszabon és Portó

Utazás Portugáliában - Faro, Sintra, Lisszabon és PortóHelyezkedj el kényelmesen a fotelben és utazzunk együtt Portugáliába a gyönyörű képek segítségével. A képeket egy osztrák fotós hölgy készítette.

Bali, ahogy kevesen ismerik

Bali, ahogy kevesen ismerikA Fotelutazóknak biztosan nem jutna eszébe, hogy ha el is jutna Balira, ne a tengerparton süttesse a hasát. A képeken egy sokak számára ismeretlen világot ismerhetünk meg.